Skip to content

บทที่ 3 ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส

• 3.3.5 ผู้พิการ

จากรายงานการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนพิการในวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีจำนวนสูงถึง 1.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีงานทำเพียงร้อยละ 25.7 ของจำนวนดังกล่าว โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมงมากที่สุดคือร้อยละ 15.4 ส่วนอีกร้อยละ 74.3 ของประชากรคนพิการในวัยแรงงานนั้นไม่มีงานทำ (แผนภูมิ 45 ร้อยละของประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีงานทำ อาชีพ)

 

 

นอกจากนี้ จากรายงานดังกล่าวยังพบว่า ผู้พิการที่มีความลำบากในการดูแลตนเองมี 3.1 แสนคน เกือบทุกคน (ร้อยละ 84.3) ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัวได้อย่างน้อย 1 ประเภท ได้แก่ ความยากลำบากในการขับถ่าย ล้างหน้าแปรงฟัน และรับประทานอาหาร โดยในภาคเหนือมีสัดส่วนผู้พิการรุนแรงที่ไม่มีผู้ดูแลสูงที่สุด ตามมาด้วยภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ตามลำดับ