Skip to content

บทที่ 3 ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส

• 3.3.2 เยาวชน

ดังที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่า  ปัจจุบันสภาพปัญหาเยาวชนได้เปลี่ยนลักษณะไป จากภาวะด้อยโอกาส กลายเป็น “ปัญหาเชิงพฤติกรรม” ที่มีเหตุปัจจัยซับซ้อนและยากแก่การเยียวยาแก้ไข โดยเฉพาะพฤติกรรมเสพยาเสพติด พฤติกรรมนิยมความรุนแรง และที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดและปรากฏความเหลื่อมล้ำมากที่สุดระหว่างวัยรุ่นที่มีฐานะทางครอบครัวไม่เท่ากัน คือปัญหาการท้องไม่พร้อมและทำแท้งในวัยเรียน

ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กทั่วประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ในปี 25551 พบว่า อัตราการมีบุตรในวัยรุ่นหญิงระดับประเทศอยู่ที่ 60 คนต่อผู้หญิง 1,000 คน อัตราการมีบุตรในช่วงวัยรุ่นในกลุ่มประชากรที่ยากจนมากอยู่ที่ 85 ต่อผู้หญิง 1,000 คน สูงกว่าประชากรที่่ร่ำรวยมากซึ่งอยู่ที่เพียง 16 ต่อผู้หญิง 1,000 คน

อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้น รายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยรวบรวมสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นไทย พ.ศ. 25562 พบว่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.9 ในปีพ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 16.8 ในปีพ.ศ. 2556 เมื่อพิจารณาในรายกลุ่มอายุ พบว่าเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-17 ปีที่เพิ่มสูงมากถึงร้อยละ 7.5 ในปีพ.ศ. 2554 และคงที่ มาจนถึงพ.ศ. 2556 ส่วนในกลุ่มอายุ 18-19 ปีเพิ่มจากร้อยละ 8.2 ในปี พ.ศ. 2547 จนถึงร้อยละ 8.8 ปีพ.ศ. 2556

นอกจากนี้การคลอดซ้ำในวัยรุ่นของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการคลอดซ้ำท้องที่ 2 และการคลอดซ้ำท้องที่ 3 พ.ศ. 2556 พบว่าวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป เริ่มมีการคลอดซ้ำ โดยร้อยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีเท่ากับ 12.2 จำแนกเป็น กลุ่มอายุ 10-14 ปีร้อยละ 0.03 กลุ่มอายุ 15-17 ร้อยละ 6.2 และกลุ่มอายุ18-19 ปีร้อยละ 18.0

ขณะที่สถิติการทำแท้งพ.ศ. 2556 พบว่า ผู้ป่วยแท้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ดำเนินการเก็บข้อมูลจำนวน 1,119 รายทำแท้งเนื่องจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ครอบครัว และพบว่าเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีร้อยละ 29.0 ปัญหาที่พบมากได้แก่ ปัญหาเรื่องเงิน ร้อยละ 79.0 และยังเรียนไม่จบ ร้อยละ 48.5

 


1 สำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ. "การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555"  จาก https://www.unicef.org/thailand/tha/Exe_Summary_Thai.pdf

2  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. "สถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556" จาก    http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=34