แผนภูมิ 3 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จำแนกตามระดับรายได้ 5 ระดับ (income quintile) ระหว่างปี 2531 ถึง 2558

Up to date year 2558

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=687&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=68

Last Updated มิถุนายน 21, 2017, 15:15
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 27, 2017, 17:45