แผนภูมิ 16 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี และงบประมาณรัฐต่อคนต่อปีรายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ข้อมูลสำหรับสร้างแผนภูมิ ไฟล์สำหรับสร้างแผนภูมิ ปี 2558
ที่มา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายรายจังหวัดจากสำนักงบประมาณ จำนวนประชากรรายจังหวัดจากกระทรวงมหาดไทย

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:51
สร้างแล้ว มิถุนายน 4, 2017, 16:37