แผนภูมิ 8 รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนและสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สิน ปี 2552

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

การสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:20
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 27, 2017, 16:33