แผนภูมิ 7 หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายครัวเรือน และอัตราการเติบโตของหนี้และรายได้ ระหว่างปี 2543 ถึง 2558

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

การสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:18
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 14:43