แผนภูมิ 6 ทรัพย์สินครัวเรือน แบ่งตามฐานะ

Up to date year 2552

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

ปี 2549 จากการสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 และ 2552 จากดวงมณี เลาวกุล (2556), การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:12
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 12:14