แผนภูมิ 21 สัดส่วนการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน จำแนกตามผู้ถือครอง 5 กลุ่ม : ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ปี พ.ศ. 2555

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Last Updated สิงหาคม 16, 2017, 18:46
สร้างแล้ว มิถุนายน 13, 2017, 02:33