แผนภูมิ 5 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และค่าจ้างจริง ระหว่างปี 2551 ถึง 2558

up to date year 2558

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

อัตราการเติบโตของ GDP จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5174&filename=qgdp_page ค่าจ้างเฉลี่ยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/tables/00000_Whole_Kingdom/2.7.xls ดัชนีราคาผู้บริโภคจากสำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 22:05
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 14:30