แผนภูมิ 18 รายได้ของบริษัทจำกัด จำแนกตามกลุ่มรายได้ ระหว่างปี 2548 ถึง 2550

not up to date

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, สุขภาพคนไทย 2553: วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส? สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2553.

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:54
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 22:28