แผนภูมิ 15 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี และงบประมาณรัฐต่อคนต่อปี ปี 2557

all series up to date 2557

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

ข้อมูลงบประมาณรัฐรายจังหวัด จากงบประมาณโดยสังเขป สำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) ข้อมูลประชากรรายจังหวัด จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th)

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:49
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2017, 00:49