แผนภูมิ 10 สัดส่วนผู้เสียภาษีต่อประชากรกำลังแรงงาน เปรียบเทียบกับสัดส่วนรายได้เฉลี่ยของประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 ต่อประชากรที่จนที่สุดร้อยละ 20 ปี พ.ศ. 2551

up to date 2551 (PIT has not updated)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

สำนักงานสถิติแห่งชาติและกรมสรรพากร ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2554 และการคำนวณ

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:24
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 14:41